Siltajaakkoin yksityistiekunta

Rapasalontie + Eteläkärjentie - Iso Rapasalo - Lemi/Luumäki

SÄÄNNÖT
1. TIEKUNNAN YKSILÖINTI

Tiekunnan nimi on Siltajaakkoin yksityistie.
Yhteiskäyttöoikeustunnus on 000-2015-K35296.
Y-tunnus 2992011-8.

2. TIEKUNNAN KOKOUKSET

TIEKOKOUKSEN AJANKOHTA

Tiekunnan vuosikokous on pidettävä viimeistään neljän (4) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Jos tiekunnan kokous yksimielisesti niin päättää, voidaan kokous järjestää vain joka toinen vuosi.

KOKOUSKUTSUJEN TOIMITTAMINEN

Kutsu tiekunnan kokoukseen toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka tieosakas on ilmoittanut tiekunnalle. Niille tieosakkaille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu toimitetaan paperikirjeenä.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä tieosakkaille enintään 2 kuukautta ja vähintään 14 päivää ennen kokousajankohtaa.

ASIAKIRJOJEN SAATTAMINEN TIEDOKSI TIEKUNNAN JÄSENILLE

Kokouksen asiakirjat; esityslista, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajan lausunto, hoitosuunnitelma, talousarvio, yksikköluettelo (jos, siihen ehdotetaan muutoksia), maksuunpanoluettelo sekä kokouksessa käsiteltävät muut asiakirjat ja suunnitelmat julkaistaan tiekunnan kotisivuilla niin, että ne ovat tieosakkaiden luettavissa ja ladattavissa viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Niille osakkaille, jotka saavat paperisen kutsun, esityslista ja maksuunpanoluettelo toimitetaan kokouskutsun mukana paperisena.

OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN TEKNISEN VÄLINEEN AVULLA

Tiekokous voidaan järjestää kokonaan tai osittain niin, että tieosakkaat ovat läsnä teknisen välineen avulla. Tämä on järjestettävä kuitenkin niin, että kaikilla tieosakkailla on mahdollisuus osallistua kokoukseen tasavertaisesti.

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Tiekokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava ja allekirjoitettava ja liitteineen asetettava nähtäväksi ja ladattavaksi tiekunnan kotisivuille 14 päivän kuluessa kokouksesta.

3. TIEKUNNAN TOIMIELIN

Tiekunnan kokous päättää tiekunnan hallinnon järjestämisestä. YksTL:n mukaan tiekunnan toimielimenä voi olla toimitsijamies tai hoitokunta. Toimielimen toimikaudeksi voidaan määrätä enintään neljä (4) vuotta.

TOIMITSIJAMIES

Jos tiekunta päätyy valitsemaan toimitsijamiehen, on tälle valittava myös sijainen. Kummankin on annettava suostumus tehtävään.

Toimitsijamiehen on pidettävä päätöksistään päätösluetteloa, joka pidetään esillä tiekunnan kotisivuilla.

HOITOKUNTA

Jos tiekunta päätyy valitsemaan hoitokunnan, on siihen valittava kolme (3) jäsentä ja yksi varajäsen. Jokaisen on annettava suostumus tehtävään.

Hoitokunta laatii kokouksistaan pöytäkirjat, jotka julkaistaan heti valmistuttuaan tiekunnan kotisivuilla.

4. HALLINNOINNIN ULKOISTAMINEN

TIEISÄNNÖITSIJÄ

Tiekunta voi päättää ulkoistaa tien hallinnoinnin tieisännöitsijälle erillisellä sopimuksella. Tieisännöitsijä voi toimia yhdessä toimitsijamiehen tai hoitokunnan kanssa. Tieisännöitsijä voidaan myös valita toimitsijamieheksi.

5. TILIKAUSI JA KIRJANPITO

TILIKAUSI

Tiekunnan tilikausi on 1.6.-31.5.

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

Tiekunta ei kirjanpitolain mukaan ole kirjanpitovelvollinen, mutta tiekunnan taloudesta pidetään kahdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpidosta johdetaan tilikausittain tilinpäätös, joka käsittää vähintään tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätös on laadittava viivytyksettä tilikauden päätyttyä.

6. TALOUDENPIDON JA HALLINNON TARKASTAMINEN

TOIMINNANTARKASTAJA

Tiekokous valitsee tiekunnalle yhden (1) toiminnantarkastajan ja tälle varatarkastajan. Kummankin on annettava tehtävään suostumuksensa. Toiminnantarkastaja ja varatarkastaja voidaan valita tehtävään määräajaksi tai toistaiseksi.

AINEISTON TOIMITTAMINEN JA TARKASTUS

Toimielimen on toimitettava tilinpäätös ja muu toiminnan tarkastamisen kannalta olennainen aineisto toiminnantarkastajalle tai varatarkastajalle viimeistään kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Toiminnantarkastajalle, mikäli hän ei ole tieosakas, on varattava pääsy tiekunnan hoitokunnalle tarkoitettuihin tiedostoihin tiekunnan kotisivuilla.

Tarkastuksessa tulee selvittää, että kirjanpito ja tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaan ja, että ne antavat tiekunnan taloudellisesta tilasta oikeat ja riittävät tiedot tiekunnan kokoukselle.

Lisäksi tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, onko tiekunnan toimielin noudattanut palkkojen, palkkioiden ja kulukorvausten maksamisessa niitä koskevia lakeja ja säännöksiä. Tarkastuksessa on arvioitava, ovatko tiekokouksen ja toimielimen päätökset olleet Yksityistielain ja muiden lakien ja säännösten mukaisia.

Toiminnantarkastajan on tarkastettava aineisto ja annettava siitä lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

7. TIEKUNNAN OSAKKAIDEN VELVOLLISUUDET

TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Tieosakkaalla on YksTL 35 ja 50§:n mukaan velvollisuus antaa tiekunnalle tietoja itsestään ja tienkäytöstään.

Tieosakkaan on ilmoitettava tiekunnalle viivytyksettä yhteystietojensa muuttumisesta. Samoin on ilmoitettava kiinteistöjen omistuksissa tapahtuvista muutoksista.

Lisäksi on ilmoitettava kiinteistön tielle aiheuttaman liikenteen muutoksista.
Esimerkiksi, jos loma-asunto muuttuu ympärivuotiseen käyttöön tai vakituisessa käytössä oleva asunto jää loma-asunnoksi tai liikennöivien ajoneuvojen määrässä tai laadussa tapahtuu olennaisia muutoksia.

TIEOSAKKAALLA ON VELVOLLISUUS OSALLISTUA TIENPIDON KUSTANNUKSIIN

Tieosakas on YksTL 42§:n mukaan velvollinen maksamaan tiekokouksen lainvoimaisen päätöksen mukaiset yksikkö- ja perusmaksut.

Mikäli maksuja ei makseta ajallaan, on tiekunnalla mahdollisuus periä maksusaatavat ulosottoteitse ilman erillistä oikeuden päätöstä. Tuolloin saatava peritään lain mukaisine korkoineen ja perintäkuluineen.

Tiemaksujen perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

8. TIEKUNNAN OHEISTOIMINNOT

Tiekunnan toiminta on YksTL:n 66§:n tarkoittamaa voittoa tavoittelematonta ja siksi verovapaata toimintaa. Tiekunnalla voi päätehtävänsä tienpidon lisäksi olla tieosakkaita palvelevia oheistoimintoja

JÄTEKIMPPA

Siltajaakkoin tiekunnalla on jätteenkeräyskimppa, joka palvelee siihen liittyneitä tieosakkaita 1.5.-30.9. Tiekunta hoitaa kimpan hallinnoinnin pitämällä luetteloa osakkaista, maksamalla jätteenkeräysmaksut ja laskuttamalla niitä vastaavan summan kimpan osakkailta.

PORAKAIVOYHTYMÄ

Osa tiekunnan osakkaista on muodostanut porakaivoyhtymän, joka palvelee siihen liittyneitä tieosakkaita. Tiekunta hoitaa porakaivoyhtymän hallinnoinnin pitämällä luetteloa osakkaista, maksamalla sen kulut ja laskuttamalla niitä vastaavan summan yhtymän osakkailta.

MUUT OHEISTOIMINNOT

Tiekunta voi tiekokouksen päätöksellä perustaa myös muita vastaavalla periaatteella toimivia oheistoimintoja, jotka palvellevat tiekunnan osakkaita voittoa tuottamatta.

9. MUUT SÄÄNNÖKSET

Muilta osin noudatetaan, mitä voimassa oleva Yksityistielaki määrää.

10. SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN

Nämä säännöt on hyväksytty Siltajaakkoin yksityistien kokouksessa 14.8.2021. Säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tiekunnan kokouksen päätöksellä, jos sääntöjen muuttamista on kannattanut 2/3 annetuista äänistä.

Muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.
 
Liitteet:
- Sääntöjen rekisteröintipäätös (pdf-tiedosto 14,66 kt)

 

 

 

Uusimmat uutiset

KOKOUSKUTSU
Siltajaakkoin yksityistien vuosikokous Aika: Lauantai 8.7.2023 klo 10.00 Paikka: Jalkosalmen tanssilava, Kuhasensaarentie 27, 54710 Lue lisää...
- - - - -
KOKOUSKUTSU
Siltajaakkoin yksityistien vuosikokous Aika: lauantai 23.7.2022 klo 10.00 Paikka: Jalkosalmen Lue lisää...
- - - - -
TIEKUNNAN SÄÄNNÖT REKISTERÖITY
Siltajaakkoin yksityistien sääntömääräisessä kokouksessa 14.8.2021 hyväksyttiin tiekunnalle uudet säännöt. Lue lisää...
- - - - -
Lisää uutisia

Uusimmat dokumentit

Dokumentit ovat vain osakkaiden katsottavissa
- - - - -
Tiekuntien yhdistäminen
- - - - -
Jätepisteen uusiminen
- - - - -
Pöytäkirja 15.
- - - - -
Lisää dokumentteja

Etusivu | Yhteys | Uutiset | Dokumentit | Osakastiedot | Historiaa | Kysymyksiä ja vastauksia | Linkkejä | Säännöt